back   next
  Tygrysie Oko
Tiger's Eye / Quartz  SiO2